Official Journal

The Japanese Journal of Thrombosis and Hemostasis
(Jpn J Thromb Hemost ISSN 0915-7441)

 

Editor-in-Chief :

Eriko Morishita

Chief editorial board:

Koichi Kokame

Editorial Board Members:

Jun Yamanouchi
Hideo Yagi
Atsushi Yasumoto
Reiko Neki
Teruhisa Fujii
Masatoshi Wakui
Takayuki Ikezoe
Chiai Nagae
Mikio Mukai
Yoshinobu Seki
Yuta Fujimori
Toshiaki Iba
Haruchika Masuda
Kazuhiko Hanzawa
Hideshi Okada

 

Information to Authors

PDF Download (151kb)