Official Journal

The Japanese Journal of Thrombosis and Hemostasis
(Jpn J Thromb Hemost ISSN 0915-7441)

 

Editor-in-Chief :

Eriko Morishita

Chief editorial board:

Koichi Kokame

Editorial Board Members:

Hisashi Kato
Jun Yamanouchi
Kaneo Sato
Satoshi Hikasa
Reiko Neki
Teruhisa Fujii
Masatoshi Wakui
Takayuki Ikezoe
Keiji Hasumi
Yoshinobu Seki
Yuta Fujimori
Kohei Tatsumi
Haruchika Masuda
Kazuhiko Hanzawa

 

Information to Authors

PDF Download (151kb)