Official Journal

The Japanese Journal of Thrombosis and Hemostasis
(Jpn J Thromb Hemost ISSN 0915-7441)

 

Editor-in-Chief :

Eriko Morishita

Chief editorial board:

Koichi Kokame

Editorial Board Members:

Masanori Matsumoto
Hisashi Kato
Jun Yamanouchi
Masahiro Yasaka
Satoshi Hikasa
Reiko Neki
Teruhisa Fujii
Hideto Sano
Keiji Hasumi
Yoshinobu Seki
Takashi Ito
Kohei Tatsumi
Haruchika Masuda

 

Information to Authors

PDF Download (151kb)